Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HANDELSONDERNEMING VDN Automotive B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. VDN Automotive: Handelsonderneming VDN Automotive B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Pascalstraat 6, 3846AM te Harderwijk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 88455017.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie VDN Automotive een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen VDN Automotive en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst waarmee VDN Automotive zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van een occasion.
 5. Occasion: het tweedehands motorvoertuig dat in het kader van de overeenkomst aan de koper wordt verkocht en geleverd.
 6. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VDN Automotive en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de koper, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door partijen ondertekende koopovereenkomst. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Elk aanbod van VDN Automotive is vrijblijvend. VDN Automotive is nimmer verplicht om een overeenkomst met de koper aan te gaan.
 2. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de daartoe door VDN Automotive opgemaakte overeenkomst door beide partijen is ondertekend en het originele exemplaar daarvan vervolgens aan VDN Automotive beschikbaar is gesteld.
 3. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.
ARTIKEL 4. | LEVERING VAN DE OCCASION
 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de occasion middels afhalen daarvan op locatie van VDN Automotive.
 2. De koper is verplicht de gekochte occasion af te nemen op de overeengekomen afleverdatum. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert, zal de occasion worden gestald voor rekening en risico van de koper nadat VDN Automotive hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor bewaarneming en opslag van de occasion verschuldigd.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de verkochte occasion gaat over op de koper op het moment dat de occasion feitelijk aan de koper of aan een door hem aangewezen derde is geleverd.
 4. De koop van de occasion kan door de koper na totstandkoming van de overeenkomst niet worden geannuleerd. Indien de koper daartoe toch overgaat en de occasion dus niet wenst af te nemen, is VDN Automotive gerechtigd nakoming van de overeenkomst en aldus betaling van de volledige overeengekomen koopprijs te vorderen.
ARTIKEL 5. | GARANTIE
 1. De door VDN Automotive verkochte occasion, wordt, onverminderd de wettelijke aanspraak van de consument dat een geleverde zaak aan de overeenkomst dient te beantwoorden (conformiteit), uitsluitend met garantie geleverd indien en voor zover dat uitdrukkelijk in de door partijen ondertekende koopovereenkomst is vermeld. De koper aanvaardt de occasion zoals gezien, gereden en goed bevonden. De koper is vóór aanschaf van de occasion dan ook in de gelegenheid om een proefrit te maken en/of de occasion door een onafhankelijke derde partij, voor eigen rekening van de koper, te laten keuren/controleren. Laat de koper dit na, dan kan hij zich er na de koop niet op beroepen dat de geleverde occasion gebrekkig is voor zover hij het gebrek tijdens de proefrit redelijkerwijs had kunnen ontdekken c.q. de onafhankelijke derde partij het gebrek had kunnen ontdekken indien de keuring/controle zou hebben plaatsgevonden. Indien zodanige keuring/controle heeft plaatsgevonden, wordt geacht dat de koop aan de overeenkomst beantwoordt indien de koper naar aanleiding van die keuring/controle heeft besloten om de overeenkomst te sluiten. Voor een onjuist of onvolledig uitgevoerde keuring/controle door een derde, is VDN Automotive nimmer aansprakelijk.
 2. Verondersteld wordt dat de koper bekend behoort te zijn met het risico dat aan de door hem gekochte occasion – onder meer vanwege de leeftijd van de occasion – een (al dan niet verborgen) gebrek kleeft en accepteert dit risico, onverminderd de eventueel uitdrukkelijk in de door partijen ondertekende koopovereenkomst bedongen garantie. De koper kan daarom ten aanzien van de kwaliteit van de occasion minder hoge eisen stellen dan aan een nieuwe auto.
 3. Geen grond voor klachten, een beroep op eventuele garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) is een gebrek van de occasion na de levering ontstaan als gevolg van een van buiten komende oorzaak of een andere redelijkerwijs niet voor risico van VDN Automotive komende omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege VDN Automotive, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de occasion, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande schriftelijke instemming van VDN Automotive zijn uitgevoerd.
 4. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek van de occasion, op grond waarvan een aanspraak op garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper. VDN Automotive streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van koper tot betaling van deze kosten onverlet.
 5. Garantie wordt slechts verstrekt aan de koper en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. De oorspronkelijke garantietermijn wordt door herstel of vervanging niet verlengd.
ARTIKEL 6. | LEVERINGSTERMUN

VDN Automotive spant zich in de overeengekomen leveringstermijn waartoe hij zich jegens de koper heeft verbonden, na te komen. Echter is deze termijn uitsluitend te beschouwen als een indicatieve, niet-fatale termijn. Het verzuim van VDN Automotive treedt niet eerder in dan nadat de koper VDN Automotive schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen VDN Automotive alsnog aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT
 1. VDN Automotive is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen koopprijs, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
 1. VDN Automotive is, indien de omstandigheden van het geval dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst VDN Automotive ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de koperschriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de koper zijn verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is VDN Automotive gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De koper is verplicht de schade die VDN Automotive ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien VDN Automotive de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.
ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN
 1. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is VDN Automotive gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
 2. VDN Automotive is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de koper uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs. De koper is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in elk geval uiterlijk bij aflevering van de occasion gehouden de (restant)betaling te voldoen.
 3. Betalingen dienen te geschieden op de door VDN Automotive aangewezen wijze, binnen de door VDN Automotive aangezegde c.q. op de factuur vermelde termijn.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.
ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
 1. De nakoming van de eventuele garantieverplichtingen voortvloeiende uit het bepaalde in artikel 5, geldt voor VDN Automotive als enige en algehele schadevergoeding. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van VDN Automotive, draagt hij geen aansprakelijkheid voor eventueel overige door de koper geleden schade.
 2. VDN Automotive draagt in elk geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. VDN Automotive heeft te allen tijde het recht de schade van de koper waarvoor VDN Automotive ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, te herstellen. De koper dient VDN Automotive hiertoe zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van VDN Automotive ter zake vervalt.
 4. VDN Automotive is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 5. De aansprakelijkheid van VDN Automotive is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van VDN Automotive betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van VDN Automotive nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van VDN Automotive daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van VDN Automotive dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 6. De koper vrijwaart VDN Automotive van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan VDN Automotive toerekenbaar is.
 7. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VDN Automotive.
ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. De door VDN Automotive geleverde occasion blijft zijn eigendom totdat de koper al zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper verboden de occasion waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de occasion waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht VDN Automotive hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan VDN Automotive of door VDN Automotive aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de occasion waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. VDN Automotive is bij verzuim van de koper gerechtigd de occasion terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN
 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van VDN Automotive aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.